Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 13 mars 2019

Protokoll den 13 mars 2019

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 13 mars 2019.

Många Disor infann sig denna kväll då det blev invigning av tre nya Disor; Christina Rudmark, Märit Landberg och Sara Bruun. Med blomsterkransar i håret, Lionsnål och Disanål, diplom, fadder vid sin sida, Disasaga och med ett glas i handen hälsades de tre varmt välkomna till Disa i ett för kvällen vackert dekorerat rum.
Även 70-åringen Kerstin (dvs undertecknad) gratulerades med blommor, sång och ”ge bort”-pengar.

§ 1 Mötet öppnades av president Ingegerd Larsson. Upprop förrättades. 20 Disor samt gästen Jan Hallström deltog.

§ 2 Föregående protokoll från februari 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 16.505 kr. Aktivitetskassan 53.402 kr och på avsättningskontot 70.121 kr.
Inkommet: Julgåvan 750 kr, 14.462 kr för klubbkort.
Utbetalning: 2.075 kr för Julgåvan 2017 samt 812 kr till STIM.
För den period som redovisades (15.212 kr) lades 4 mandlar i burken, där det nu finns 125 mandlar. Eftersom Disorna samlat in mer än 125.000 kr så blir det nu ny burk, nu med hasselnötter, 11.st. Sammanlagt är 135.930 kr insamlade!

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: 12 Disor är anmälda för att delta vid Bandyfinalen den 23 mars. Arbetsordningen gicks igenom, då det är aktiviteter vid två olika tider, kl 10-12 och 16-18. Påskaktivitet i Gränbystadens galleria den 18 april.
13 maj ev. TT-lunch och därefter kl 14 inbokat guidat besök för Disor på Uppsala Stadsteater (genom Inger WN teaterombud). 26 maj ansiktsmålning vid LC Björklinges Barnens dag.

Julgåvekommittén: Beslut att fortsätta även 2019. Arbetsgruppen kompletteras med Märit. Beslut om insamlingsmål tas på aprilmötet. Sedan tidigare har vi haft insamling till lokalt ändamål, många med inriktning barn.
Följande förslag lämnades under mötet: Barndiabetesforskning, lokal Handikappidrott, Sjukhusskolan, Sommarkul för barn i Gottsunda/Sävja, Diabetesmammorna och Riksförbundet Attension. Disor kan lämna fler förslag per mail, men senast den 1 april, för att förslagen skall komma med tillsammans med kallelsen.

Hjälpkommittén: Inget nytt.

Stipendiekommittén: Disorna beslöt att de återbetalda pengarna från ett diabetesprojekt (ca 8.500 kr) kompletteras med ca 1.500 kr så summan blir 10.000 kr vilka används till ytterligare ett diabetesstipendium. Birgitta Hydén får i uppdrag att kontakta Peter Bergsten gällande förslag till stipendiat.
Ungdomsgruppen som planerar för lägerdeltagare har som förslag att de läger som kan bli aktuella för Disa är diabetesläger i Europa. Genom kontakt med Diabetesmammorna kan förhoppningsvis deltagare finnas till sommaren 2020. Förslaget bifölls.

Lions Quest: Inget nytt.

Informationskommittén: Inger WN skickar fortlöpande foton med text till The Lion.

Medlemskommittén: Inget nytt, men stort tack för planering av invigningen.

Fest-och programkommittén: På aprilmötet väljs mottagare av Julgåvan 2019. Studiebesök på Uppsala Stadsteater den 13 maj. Sommaravslutning med vandring i Vårdsätra.

Låna en Uppsalabo: Information är utlagd på Volontärbyråns hemsida vilket genererat några utlånare. Inför kommunfullmäktiges sammanträde gjordes reklam vilket även det ledde till några utlånare. Kommunen planerar för en ny kampanj.

§ 5 Nomineringskommittén kommer att lämna förslag till styrelse 2019/2020 på månadsmötet i april. Det behövs Disor som 2:e vice Lp och till medlemskommittéen.

§ 6 Lp informerar: Lp Ingegerd informerar om att Disor bör svara på de förfrågningar som skickas ut per mail, svara ja eller nej!
Disorna beslöt att skicka 2.000 kr till LC Björklinge som bidrag till den roddbåt som skall inhandlas till Tallkrogen.
Ingegerd och Elsa reser till mötet i Södertälje den 16 mars, Ulla deltog den 9 mars och lämnar information vid nästa månadsmöte.
Till Riksmöte i Västerås, där 1 juni är stämmodagen, beslutas att Ingegerd Larsson, Birgitta Hydén och Elsa Grahn blir delegater. Övriga som vill delta kan anmäla sig lite senare. Gemensam resa i bilar planeras.

§ 7 Övriga frågor samt information: Disa är med i Folkrörelsearkivet för Uppsala län och har fått kallelse till årsmöte, men ingen Disa deltar.
Volontärbyrån har en utbildningsdag den 6 april(heldag) gällande att entusiasmera volontärer, Inger WN, Kerstin L och Asal deltar.
GMT Jan Hallström fick ordet och passade på att dela ut Vikingadistriktets pin till de fyra nya Disorna. Vikingadistriktet kommer att försvinna och ett nytt distrikt bildas med 89 klubbar och det kommer att heta O. Jan Hallström framförde att LC Upsala Disa är ett föredöme som Lionsklubb, såväl inom zonen som inom distriktet! Han gratulerades med blommor, eftersom han valts till GMT för hela distriktet.

§ 8 Som näst sista punkt på dagordningen fick Disorna se en trevlig årsrapport, bilder från 2018, med Inger WN som presentatör.
Mötet avslutades med att Gunilla S läste en redogörelse för några ords olika betydelse, t.ex ordet ganska och jätte.

Lp Ingegerd avslutade mötet och tackade för en händelserik och trevlig kväll.

Nästa månadsmöte den 10 april.
Nästa styrelsemöte den 27 mars kl 16 hos Ingegerd.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare
Justeras
Ingegerd Larsson
president