Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll 10 februari 2021

Protokoll 10 februari 2021

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 10 februari 2021

Digitalt möte 18.30 via Teams och per telefon. Disorna hade till detta månadsmöte försett sig med både väl synliga och lite mindre synliga örhängen.

1. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade vid det digitala mötet. Birgitta Hydén, Christina Rudmark, Kristina Axell, Gunilla Lindström, Ingegerd Larsson, Inger Widerlöv Nilsson, Birgitta Ericson, Elsa Grahn, Sara Bruun, Kerstin Lööf, Anna Östman, Märit Landberg, Ulla Lindén och Kerstin Forss.

2. Föregående protokoll från 13 januari 2021 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport lämnades av kassaförvaltare Gunilla L.
I administrativa kassan finns 20.709 kr, i aktivitetskassan 32.352 kr och på avsättningskontot 28.093 kr. Inkommet under månaden: 250 kr till Julgåvan och 4.750 kr till Casa Minunata.
Disorna beslutar att avvakta med utbetalning av beslutade medel till såväl multipeldistriktet som till distriktet, till senare del av verksamhets- året.
Disorna får även möjlighet att framföra önskemål framöver vad de tycker skall ingå i deras hälsa och välbefinnande, nu när det inte finns så mycket inkommande pengar att ”göra av med”. Inger WN tar gärna emot förslagen.

4. Nomineringsförslag inför kommande verksamhetsår. Birgitta Hydén, Vivianne Eriksson och Elsa Grahn har sett över namnförslag till distriktet och informerade om att de i stort sett angett omval. Torkel Gille från Österbybruk/Dannemora nomineras som suppleant för f.d LCFF vid Akademiska sjukhuset, numera LCFM.

5. Kommittéer

Medlem: Inget nytt.

Aktivitet: Walk and talk-promenad genomförd den 19 januari med utdelning av Julgåvan till Sommarkul.
Utskick gällande för (förhoppnings- vis) kommande loppisar kommer.
80 Klubbkort beställda, varav 79 bokade. De insamlade medlen för Klubbkort går till LC Upsala Disas allmänna hjälpverksamhet.

Fest och program: Inget nytt.

Hjälp: Inget nytt.

PR/Info: Om Julgåvan i UNT 26 januari och på Lions hemsida. Vår egen hemsida uppdaterad.

Sociala medier: Pausad.

Stipendier: Inget nytt.

LQ: Inget nytt meddelat.

LCFM: Av de dryga 3 miljoner kr som samlats in erhöll 23 Uppsalaforskare bidrag, liksom ett mindre antal i Örebro.

LCIF: Kerstin L kollar med Gunilla Persson om insamling 100.

LFF: Pengar delas ut ett antal gånger under året. I år är inriktningen forskningsbidrag gällande äldre och 50.000 kr har nyligen delats ut för internetbaserad KBT vid depression hos hjärtpatienter.

6. Disas nomineringskommitté : Förslag till styrelse för arbetsåret 2021/2022 kommer att bifogas kallelsen till månadsmötet i mars.

7. Julgåvan: Beslut om att fortsätta även 2021. Inger WN hör om Eeva Bromark vill bidra med bild, Disorna uppmanas ge förslag till lämplig lokal mottagare, vilken tas fram genom röstning senare i vår. Birgitta H gör sammanställning av 2020 års Julgåva och skickar ut till alla. De som sålt till företag, kolla på Disas hemsida att företaget är med och att f.d företag tas bort. Ändringar meddelas till Ingegerd.

8. Lp har ordet: Styrelsens förslag är att ersättning för deltagande i Riksmötet tas upp varje år och beslut tas utifrån klubbens ekonomiska situation. Förslaget bifölls.
Ansökan har skickats in till Konungens jubileumsfond för ett dagsbesök på Resta gård för barn 9-12 år, vilka deltar i Sommarkul 2021. DG:s nyhetsbrev går ut till alla. Utbildningsdag den 27 mars digitalt, med möjlighet att få kunskap samt att lära känna nya lions.
Anna Östman utses till Disas miljökoordinator.
Disa tackar nej till att sälja handsprit.
Birgitta H avbokar Park Inn i april då vi fortsätter med digitalt möte.
Ingegerd ordnar ett tack till Rädda Barnen som gör det möjligt för Disa att ha digitala styrelse-och månadsmöten.

Nästa digitala styrelsemöte blir den 24 februari kl 16.
Nästa digitala månadsmöte blir den 10 mars kl 18.30, med öronprydda Disor.

Vid protokollet Justeras
Kerstin Forss
sekreterare

Birgitta Hydén
president