Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 10 april 2019

Protokoll den 10 april 2019

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 10 april 2019.

Många Disor infann sig denna kväll. Först fick Inger Arenroth och Kerstin Forss motta varsin chevron att hänga på sitt Lionsmärke, vilken visar att de varit Lions i 15 respektive 20 år. Därefter välkomnades Anna Östman med blommor och kort till att ha blivit Disa i januari och att hon fyllt år i början av april.

§ 1 Mötet öppnades av president Ingegerd Larsson. Upprop förrättades. 19 Disor samt gästen Emma Dahlbom deltog. Nya namnskyltar delades ut till alla närvarande Disor.

§ 2 Föregående protokoll från mars 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 15.188 kr. Aktivitetskassan 62.060 kr och på avsättningskontot 72.121 kr.
Inkommet: 2.192 kr från bandyfinalen, det mesta med swish. Därtill kommer senare 8.000 kr från bandyfinalsarrangören. Sponsring: 8.000 kr har inkommit från den ungdomsgrupp som valt att en gång per år bidra till Disas verksamhet, 400 kr från försåld cykel.
Alla medlemsavgifter för våren är ännu inte inbetalda.
För den period som redovisades lades 11 nötter i överskottspåsen då 10.772 kr inkommit. Insamlingsresultatet hittills är 146.704 kr.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Rapport från bandyfinalen samt förslag till rationaliseringar och förbättringar inför nästa år, då Disorna hoppas få delta igen. Påskaktivitet i Gränbystadens galleria den 18 april med samling kl 10.30.
Packning av glasögon den 25 april kl 17.30 blir ett knyt i Gamla Uppsala, lista för deltagande skickades runt.
13 maj ev. TT-lunch och därefter kl 14 inbokat guidat besök för Disor på Uppsala Stadsteater (genom Inger WN teaterombud).
26 maj ansiktsmålning vid LC Björklinges Barnens dag. Björklingeklubben kommer då att ingå i vår zon efter distriktssammanslagningen.

Julgåvekommittén: Genomgång inför hösten: Små kort utökas till 1.600, stora kort 80, Eeva Bromark kontaktad för bild.

Hjälpkommittén: Inget nytt.

Stipendiekommittén: Förslag till stipendiat inom diabetesområdet kommer att lämnas av Peter Bergsten under våren.

Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Kerstin Lööf informerade om LCIF 100, där man har som mål att i år samla in särskilt mycket pengar i kampanjen 100.

Informationskommittén: Ingegerd kollar att all text finns kvar på hemsidan. Inger WN skickar fortlöpande till The Lion där texten om tre nya Disor finns på hemsidan. Hur Disa skall kunna börja använda sociala medier kommer att diskuteras vid kommande styrelsemöte och vid kommande workshop med LEO, vilket troligen genomförs under hösten.

Medlemskommittén: Inger WN, Kerstin L och Asal har deltagit i Volontärbyråns utbildning: Motivera och behålla frivilliga. Det innebär att numera finns Låna en Uppsalabo med i Volontärbyråns utbudslista. Eftersom Låna en Uppsalabo är en aktivitet inom Disa så finns Disa med som en förening, dit volontärer kan höra av sig. Så har redan skett, 28-åriga Lina som studerar i Spanien kommer till hösten att vara volontär för Låna en Uppsalabo och även delta i Disa-aktiviteter.

Fest-och programkommittén: Majmötets program diskuterades och Märit kollar om Amanda från Kvinnojouren kan komma på besök. Annars blir det Gunilla S som berättar om vardagsliv i Sydafrika.
Studiebesök på Uppsala Stadsteater den 13 maj.
Sommaravslutning med vandring i Vårdsätra.

Låna en Uppsalabo: Se under Medlemskommittén.

§ 5 Nomineringskommittén: Som andre vice president föreslås Christina Rudmark och till medlemskommittén föreslås Märit Landberg. Övriga styrelsen är oförändrad.

§ 6 Lp informerar: Disorna beslutade att ge 2.500 till LEO:s Europamöte 2020/2021. Disorna beslutade att skicka 2.000 kr till Casa Minunata i Uppsalaklubbens namn, som present till deras 70-årsfirande den 18 maj. Vivianne representerar Disa och överlämnar kort.
Till Riksmöte i Västerås, där 1 juni är stämmodagen, åker Ingegerd Larsson, Birgitta Hydén och Elsa Grahn som delegater. Övriga Disor som vill åka kan samåka med Ingegerd eller Inger WN och det finns i dagsläget två bilplatser kvar. Men fler kan åka om fler bilägare anmäler sig eller att man åker med tåg och/eller buss. Anmälan skall göras på nätet om man vill ha kaffe och lunch.
Den 4 maj är det möte i Södertälje där samgåendet mellan distrikt U och A klubbas, och det bildas då bildas det nya distrikt O. Elsa deltar.

§ 7 Övriga frågor samt information: Disa nominerar Elsa Grahn som zonordförande för den nya zonen och Ivar Rylén (Björklinge) som 1:e vice zonordförande.

§ 8 Som näst sista punkt på protokollet kommer en redovisning av valet till ny mottagare av Julgåvan 2019. Det fanns fyra alternativ, Handikappidrotten i Uppsala, Sommarkul, Kvinnojouren och Attention. Alla fyra kandidaterna fick muntliga redogörelser av Disor. Därefter fick varje närvarande Disa 5 tändstickor att fördela i fyra burkar, uppställda på bordet utanför konferensrummet. ”Nätrösterna” sorterades i avsedd burk. Rummet börjar bli lite litet då så många Disor deltar, trångt men trevligt! Då alla Disor valt och alla tändstickor räknats visade sig Kvinnojouren vara vinnaren till 2019:s Julgåva.

Lp Ingegerd avslutade mötet och tackade för en händelserik och trevlig kväll.

Nästa månadsmöte den 8 maj kl 18.30
Nästa styrelsemöte den 24 april kl 18 hos Ingegerd. OBS tiden

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Ingegerd Larsson
president