Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 10 juni 2020

Protokoll den 10 juni 2020

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 10 juni 2020.

§ 1 Mötet öppnades av president Ulla Lindén. Upprop förrättades och 8 Disor hade kommit till trädgården på Kålrotsgatan 7 i Uppsala. En fantastiskt fin försommarkväll med samtal, sallad, bröd och medhavd dryck. Även kaffe och kaka innan mötet öppnades. De närvarande Disorna framförde tack till Ingegerd som ordnat det ätbara med kort varsel.

§ 2 Föregående protokoll från mars godkändes och lades därefter till handlingarna. Likaså två styrelseprotokoll från april och maj.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 13.845 kr, aktivitetskassan 3.065 kr, avsättningskontot 24.093. På avsättningskontot är 10.000 kr avsatt till diabetesstipendium, 10.000 kr till rese/lägerstipendium, 2.000 kr till födelsedagsgåva samt 2.093 kr som tillhör Grands julgåvepengar. Utbetalningar har gjorts till Cancerfonden (LCFF), Casa Minunata, Barndiabetesfonden (genom Ingen W-N:s sålda böcker) och till De glömda barnen.
Under året har Disorna samlat in 142.000 kr. På grund av coronapandemin kunde inga inkomstbringande aktiviteter genomföras under vårterminen.
Årets ”rundresa” med besök hos olika Lionsklubbar slutade någonstans i mellersta Norrland men Disorna verkar ha tagit sig hem på egen hand!

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén. Stadsskogens dag diskuterades. Efter mötet, den 12 juni, kom meddelande om att Stadsskogens dag ställts in, återkommer 2021.
Beslut om att de pengar som kommer in vid höstens Klubbkortsförsäljning går till katastroftält.

Julgåvekommittén. Inför månadsmötet hade information om förslag till mottagare av årets julgåva skickats ut till alla Disor, med möjlighet att rösta. De närvarande Disorna röstade på plats genom sluten omröstning med angivande av ett alternativ. Sammantaget lämnade 20 Disor sina röster och av dem röstade 10 för Sommarkul 2021. Inger har haft kontakt med Eeva gällande motiv och Eeva funderar på amaryllis vilket Disorna tyckte var ett utmärkt förslag. Disorna som arbetar med Sommarkul kommer att sammanställa textrader till korten och lite fylligare information till säljbrev.

Medlemskommittén: TT-luncher kommer att återupptas till hösten. Den 8 oktober, på Lionsdagen, kommer Disa att ha en medlemskväll med information om Lions. Träffpunkten på Storgatan är bokad som lokal. Boka datumet och börja planera för vilka du vill bjuda in till informations-kvällen!

Fest-och programkommittén. Förslag att framöver bjuda in Lisa Skiöld för att få information om Barnombudet i Uppsala läns (BoiU ) arbete.

§ 5 Lp informerar: Ulla håller på att sammanställa en verksamhetsberättelse för arbetsåret 2019/2020. Den kommer att presenteras inför septembermötet. Ulla tackade för sig och överlämnade klocka mm till pågående president Birgitta Hydén.

§ 6 Övrigt: Birgitta H kollar hur det blir med Park Inn inför septembermötet, dvs om restaurangen och konferensavdelningen har öppet. Sista onsdagen i augusti, den 26 augusti, är det upptaktsmöte vid Borgerskapets hus, kallelse kommer. Även förfrågan gällande vilken kommitté du som Disa vill delta i under kommande arbetsår kommer att skickas ut under sommaren.

Kvällen avslutades med att Ulla fick blommor i Lionsfärger, som tack för det avslutade arbetsåret. Därefter önskade vi alla varandra trevlig sommar!

Nästa styrelsemöte den 26 augusti.
Nästa ”månadsmöte” blir ett upptaktsmöte den 26 augusti.

Vid protokollet
Kerstin Forss
Sekreterare

Justeras
Ulla Lindén
President