Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 10 maj 2023

Protokoll den 10 maj 2023

Protokoll fört vid Disas månadsmöte onsdagen den 10 maj 2023

Inför kvällen visste Disorna att diskussioner i smågrupper skulle gälla ekonomi och kommittéer, och så blev det. I de tre grupperna vitsipporna, gullvivorna och vårlökarna diskuterades frisk och med glada skratt om hur kommittéerna kan förändras och förbättras så att diskussioner förs i mindre grupp och förslag läggs fram vid månadsmötena. Efter informationen från Gunilla L om att varje Disas medlemsavgift inte längre täcker våra avgifter för internationella, nationella och distriktets medlemsavgifter, till stor del beroende på hög dollarkurs. Underskottet i administrativa kassan har kompenserats med andra inkomster som inte är insamlingar. Tidigare har Disor bidragit med tid till olika aktiviteter t.ex för Vi i stan/Uppsala city, inventering på Bauhaus mm och fått pengar för det som då gått till administrativa kassan. Även viss sponsring har förekommit. Nu fanns alltså möjligheten att skriva ner nya förslag på inkomstbringande aktiviteter så att administrativa kassan fylls på. Birgitta H kommer att sammanställa förslagen inför kommande möte.

1. Upprop förrättades och 13 Disor närvarade vid kvällens möte.

2. Föregående protokoll från 12 april 2023 godkändes och lades därefter till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan 1.949 kr, aktivitetskassan 26.407 kr och 31.093 kr på avsättningskontot. Inkommet under månaden: 880 kr från bössor. Utbetalat: Inga utbetalningar.

4. Kommittéer

Medlem: Rapport från informationsdagarna på Stadsbiblioteket i bifogad fil. Fråga till zonen gällande medlemskap, vad som gäller för inval och hur det bör ske efter ”offentliga” värvningstillfällen. Medlemskvällen flyttas till 26 september eller 3 oktober. Önskan om Lionskunskap för såväl nya som gamla medlemmar. Gärna en diskussion om antal program för kommande månadsmöten.

TT-promenad tisdag den 23 maj kl 13.30 med start vid Islandsbrons norra brofäste på Östra Ågatan. Anmälan till Kerstin F.
Onsdag 31 maj kl 10 är planen att Disorna gör ett besök på Fyrisgårdens trädgårdskafé för förmiddagsfika.

Aktivitet: Glasögonpackning hos Ingegerd genomförd och dokumenterad med foto. Planering pågår för 6 juni, dvs Nationaldagen. Ingegerd ser till att alla prylar kommer på plats och hämtar dem efter kl 15. Arbetspass mellan 11-13 samt 13-15. Disa är anmäld till Stadsskogens dag söndagen den 27 augusti kl 11-15.

Fest-och programkommittén: Junimötet blir på Borgerskapets hus den 14 juni kl 17.30. Mer information i kallelsen

Stipendier: Pengar för kommande stipendier har förts över till avsättningskontot. För Kulturstipendiet är maxbeloppet 5.000 kr enligt beslut. Beslut om att tilldela Eva Källander 2.000 kr för hennes ideella arbete bl.a för ukrainska barn. Stipendiet delas ut på septembermötet. Christina R tar kontakt.

Julgåvan: Julgåvegruppen har träffats och förslagen till mottagare har skickats ut för röstning över nätet. Närvarande Disor fick rösta på plats med 4 tändstickor per person. Efter sammanräkning fick 4H-gårdar flest röster och blir alltså årets mottagare av Julgåvan.

5. LP har ordet. Efter diskussion beslutades att Disas medlemsavgift är 500 kr per termin från arbetsåret 2023/2024, dvs 1.000 per helår. Margareta Parkstam fortsätter som ZO kommande arbetsår. Information har kommit från Lions Hjälpkommitté om att det finns pengar att söka.

6. Övrigt: Kvällen avslutades med att Gunilla Svennbeck läste några vårinspirerade rader av Mark Levengood.

7. Christina Rudmark avslutade mötet.

Vid pennan
Kerstin Forss sekreterare
Justeras

Christina Rudmark
president

Nästa månadsmöte den 14 maj
Nästa styrelsemöte den 29 maj