Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 10 mars 2021

Protokoll den 10 mars 2021

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 10 mars 2021.

Digitalt möte 18.30 via Teams och per telefon. Disorna hade till detta månadsmöte försett sig med både glitter och glamour för att förgylla samvaron på skärmen!

1. Upprop förrättades och 14 Disor närvarade vid det digitala mötet.
Birgitta Hydén, Christina Rudmark, Kristina Axell, Gunilla Lindström, Ingegerd Larsson, Inger Widerlöv Nilsson, Birgitta Ericson, Elsa Grahn, Sara Bruun, Gunilla Svennbeck, Kerstin Lööf, Märit Landberg, Ulla Lindén och Kerstin Forss.

2. Föregående protokoll från 10 februari 2021 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport lämnades av kassaförvaltare Gunilla L.
I administrativa kassan finns 10.800 kr, i aktivitetskassan 49.050 kr och på avsättningskontot 28.093 kr. Inkommet under månaden: 6 handböcker á 30 kr st betalda, 16.566 kr inkommet för Klubbkort, 150 kr genom Disor. Alla nationella och internationella avgifter betalda.
Disorna beslutade att avvakta med utbetalning av medel, till såväl multipel- distriktet som till distriktet och fonder, till majmötet.
Disorna uppmanas att betala in 200 kr per Klubbkort, om det inte redan är inbetalat.
Vid dagens datum har Disa 21.716 kr att ”använda för hälsa och välbe- finnande”! Inger WN har fastnat för smartwatch-armband, en hälsoöver- vakare på handleden. Den kan visa hur hjärtat slår, blodtryck mm. En klocka kostar 3.790 kr så pengarna räcker till 5 ex. Därefter kan varje Disa ha en klocka under 1 månad och efter 6 månader har alla Disor hunnit använda en av de 5 klockorna.
Sen blir det dags att kolla våra mätningar under provmånaden och se vilka framsteg vi gjort med hjälp av träning, kost, nyttiga kunskaper och viss lite mer avancerad matlagning.

4.Val av delegater till distriktsmötet den 24 april. Mötet är digitalt och Disa har tre delegater, Birgitta Hydén, Christina Rudmark samt Inger Widerlöv Nilsson. Alla Disor är välkomna att delta men anmälan krävs för att få länk.

5. Disas nomineringskommitté : Beslut att välja styrelse för arbetsåret 2021/2022 enligt nomineringskommitténs förslag. Förslaget utskickat med kallelsen till detta möte.

6. Kommittéer

Medlem: Christina Rudmark gratulerades då hon fyllde 75 år i februari. Alla som fyllt år och ännu inte uppvaktats kommer att bli det då vi kan träffas igen.

Aktivitet: Inger WN informerade om att det är gratis att stå på Vaksala torg alla veckodagar om man tydligt anger vilken förening man representerar. På Fyristorg gäller lördagar, även det gratis. I Sankt Eriks gränd kostar det 295 kr per dag. Övriga platser för loppis tas en avgift ut eller kräver tillstånd. Christina R besöker Fyristorg på lördagar och meddelar när det ökar med stånd och besökare, troligen i slutet av april/början av maj.
En arbetsgrupp bildades inför ev. kommande Alla hjärtans dag-aktivitet tillsammans med Barndiabetesföreningen i Uppsala. I gruppen ingår Ingegerd, Christina R och Birgitta E.

Fest och program: Inget nytt, program först i höst.

Hjälp: Inget nytt.

PR/Info: Inget. Tidningen Lion vill ha in material till nästa nummer.

Sociala medier: Pausad.

Stipendier: En förfrågan om stipendium för gymnasiestudier i USA har inkommit till Disa. Birgitta H har meddelat personen i fråga att vi inte har något sådant stipendium, hänvisar bl.a till Rotary.

LQ: Inget nytt meddelat.

LCFM: Utskick har kommit med önskan om bidrag men Disa väntar att ta ställning, till senare i vår.

LCIF: Kerstin Lööf redogjorde över LCIF insamling 100 år som gäller tiden 1 juli 2017 till juni 2022, där varje klubb förväntas bidra med minst 3.000 kr per år. Lennart Fredriksson är ny samordnare för distriktet efter Gunilla Persson.

LFF: Inget nytt.

7. Julgåvan: Julgåvegruppen för 2021 består av Birgitta H, Inger WN, Kerstin L, Elsa och Märit. Birgitta H har haft mailkontakt med UNT och återkommer dit under hösten för att lotsas till rätt person när det gäller annonsering och försäljning. Birgitta H sammanställer tidigare oanvända förslag till mottagare av Julgåvan och skickar ut per e-post med uppmaning att lämna in fler förslag.

8. Lp har ordet: DG:s nyhetsbrev utskickat den 2 mars till alla Lions. Den inom lionsrörelsen mångårigt aktiva Bengt Parkstam har hastigt gått bort, mitt i sin gärning. Disa skickar, genom Birgitta H, ett brevkort till DG Margareta Parkstam med några ord om att vi tänker på henne nu när livet hastigt tagit en ny vändning.
Digital utbildningsdag den 27 mars, med möjlighet att få mer kunskap samt att lära känna nya lions. Christina R anmäler sig och utbildningen är öppen för alla. För den som vill anmäla sig finns instruktion i utskicket den 2 mars.
Birgitta H lyssnade på senaste guvenörsrådsmötet och meddelade till Disorna att Lions miljöpris har delats ut, att avtalet med Stim omförhandlas inför nyår, att Världslionsdagen 8 oktober planeras och att beslut i Konungens jubileumsfond tas den 22 april och därefter finns informationen på slottets hemsida.
Riksmötet blir digitalt men ännu pågår planering för hur röstningar skall gå till, t.ex med bankID. Zonmöte den 11 mars , Christina R deltar.
Birgitta visar upp det nya standaret för Lions Club distrikt O liksom det märke som skickats från USA för att vi under 2019/2020 behållit antalet medlemmar.

9. Övrigt: Gunilla L kommer att räkna ihop vad Disorna samlat in under arbetsåret, troligen lite mer än vi tror, fastän få aktiviteter har genom-förts.
Walk and talk med några informations-stopp runt Uppsala slott planeras. torsdag 25 eller fredag 26 mars med start kl 13.30. Information skickas ut till alla Disor gällande anmälan.

Nästa digitala styrelsemöte blir den 24 mars kl 16.
Nästa digitala månadsmöte blir den 14 april kl 18.30.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president