Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 11 mars 2020

Protokoll den 11 mars 2020

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 11 mars 2020.

Disas diabetesstipendiat Hanna Liljebäck uppvaktades med blommor och diplom. Därefter berättade hon om sin forskning gällande diabetes typ 1 där hon studerat celltransplantation och cellterapi. Mycket intressant fortsättning på tidigare diabetesstipendiaters presentationer. Hanna gjorde en mycket pedagogisk och fin presentation.

Anja har nyligen fyllt ett ”runt år” och uppvaktades med blommor och 2000 kr, vilka hon skänker till Barndiabetesfonden.

§ 1 Mötet öppnades av past president Ingegerd Larsson. Upprop förrättades och 13 Disor närvarade.

§ 2 Föregående protokoll från februari 2020 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ingen ekonomisk rapport kunde lämnas eftersom kassaförvaltarens dator inte ville samarbeta bl.a med utskrifter. Därigenom fick Disorna även ställa in den resa som brukar följa, efter månadsrapporten det här arbetsåret.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén. 2020 är det bandyfinal den 21 mars, damfinal kl 9.30 och herrfinal 15.15. Allt är bemannat, planerat och klart inför dagen. På torsdag 12 mars kommer besked om aktiviteten ställs in på grund av coronaviruset. Skärtorsdagens aktivitet i Gränbybystadens galleria har fått klartecken, men platsen i gallerian ännu inte bestämd.

Julgåvekommittén. Disorna röstade för att fortsätta med Julgåvan även 2020. På aprilmötet behöver beslut tas gällande insamlingsmål. Birgitta H skickar ut information med uppmaning att ge förslag på lokal mottagare.

Hjälpkommittén. Inget nytt.

Stipendiekommittén: Ebba Johansson är antagen till läger i Nederländerna. Kontakt kommer att tas inför bokning av biljett.

Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: Pressrelease i UNT om att Disa bidragit med Julgåvans 47.000 kr till Uppsala Kvinnojour.

Medlemskommittén: Kommittén har haft möte. De har kollat igenom Lions 7 olika medlemskap bl.a med vetskapen om att varje Disa idag kostar 82 kr mer per år än vad medlemsavgiften ger. Men olika medlemskap är inte billigare, så vi håller fast vid vårt vanliga medlemskap som gäller alla Disor.

Disorna rekommenderas att ta del av Thorbjörn Bengtssons läsvärda text i senaste The Lion, om medlemsavgift, medlemskap mm.
Förslag att Disorna ordnar en medlemskväll i början av hösten, liknande den vi hade i april 2018. TT-lunch planeras till måndag 20 april och troligen ett tillfälle till i början av juli.

Fest-och programkommittén. Förslag till aprilmötet är Conny Larsson som informerar om klimat och miljö. I maj kommer Christer Nordström. Junimötet avbokas på Park Inn, någon Disa anmäler sig nog som villig att ha arbetsårets avslutningsmöte hemma hos sig den 10 juni.

Låna en Uppsalabo: Broschyr är klar för verksamheter som träffar många presumtiva låntagare tex Röda Korset, Nyby Vision, SFI.

Sociala medier: Inget nytt.

§ 5 Nomineringskommittens förslag : Beslut att 9 Disor ingår i styrelsen.
Inval: 2:e vice president Kristina Axell. Revisorer Gunilla Svennbeck och Inger Arenroth, suppleanter Vivianne Eriksson och Camilla Tibblin. Även kassör och sekreterare omvaldes.
I medlemskommitten valdes Anna Östman in på tre år, medan Märit Landberg sitter kvar i två år och Birgitta Ericsson i ett år.

§ 6 Riksmötet i Falun: Elsa åker. För den som deltar ersätter Disa resa och hotell.

§ 7 Lp informerar: Förslaget från Ingegerd och Inger WN gällande uppdelning av givare/sponsorer för publicering på hemsidan godkändes.
Elsa har deltagit i en Lionsaktivitet den 8 mars och sålt programblad, där pengarna gick till De glömda barnen.
Efter innevarande arbetsår kommer Disas glasögoninsamling att avslutas.
Birgitta H är invald för två år, i styrelsen för Barndiabetes-fonden.
Kassören betalar årets avgift, 300 kr, till Folkrörelsearkivet med årsmötesdag 31 mars kl 18.30 i Missionskyrkan.
Disa, liksom alla Lionsklubbar, betalar 1.050 kr till STIM. Är det en fråga som kan tas upp på zonmöte för att föras vidare till nästa riksmöte?

§ 8 Kvällen avslutades med att vår TT Gunilla Svennbeck läste ur äldre bok med husmodersråd, så nu vet vi närvarande Disor hur vi skall bete oss i samtal vid middagsbord, om man behöver få något sagt utan att vara oartig mm.

Nästa månadsmöte blir den 1 april.

Vid protokollet Kerstin Forss
Justeras

Ingegerd Larsson
Past president