Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 11 nov 2020

Protokoll den 11 nov 2020

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 11 november 2020

I god tid före kl 19 anslöt tre Disor via nätet och en per telefon till de sex Disor som fanns på plats i lokalen. Strax därefter började mötet och Ingegerd Larsson, som har Eeva Bromark som fadder, fick motta en chevron till sitt lionsmärke eftersom hon varit en lion i 20 år.

1. Upprop förrättades och 10 Disor närvarade. Hälsningar framfördes från Disor genom telefonkontakt och besök. Inga övriga frågor anmäldes.

2. Föregående protokoll från 14 oktober 2020 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport lämnades av kassaförvaltare Gunilla L. I administrativa kassan finns 13.010 kr, i aktivitetskassan 28.263 kr och på avsättningskontot 24.093 kr. Kassaförvaltande Gunilla saknar fortfarande vad inbetalningarna på 400 kr den 24 och 29 september gäller. Inkommet under månaden: 202 kr till Lions cancerforskningsfond LCFM, Julgåvan 8.765 kr, 2.000 kr genom sponsring, bössor 3.057 kr.
Utbetalat: 2.610 kr till katastroftält (Bring Quality to Life) och 2.900 till LCIF.
Förslag till fördelning av pengar lämnas av styrelsen vid decembermötet.
I år är rapporten om insamlade medel under den månad som gått sedan föregående månadsmöte Hälsa och välbefinnande. Inger WN meddelade att de inkomna medlen denna månad, 13.964 kr, räcker till ett stort antal böcker från Adlibris, faktiskt två böcker per Disa med hälsobefrämjande titlar som Utredning om våra tarmbakterier, Antiinflamatorisk kost, Ordna upp allt för 100 kr, Hälsokost mm. Därefter fick Disorna smaka Cloettagodis som Lp delade ut!
Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna var nöjda med hur Disas ekonomi sköts och rekommenderade den redan avgångna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-2020. Därefter lades revisionsberättelsen till handlingarna.

4. Kommittéer

Medlem : Kristina Axell och Kerstin Forss inbjuder till en Träffas-och Trivas-promenad onsdagen den 25 november kl 13.30 på Gamla kyrkogården i Uppsala. Alternativ torsdag den 26 november beroende på väder. Inbjudan skickas ut per e-post.

Aktivitet: Disorna enas om att satsa på Fyristorg 28 november, samt ev 5 december. Arbetstiden på torget kan delas, 2 Disor per pass. Start kl 8- 8.30. Anmälda till pass: Christina, Kristina, Ingegerd, Kerstin, Gunilla L. Förslagslista på vad som kan säljas har skickats ut till alla Disor. Diabetesmånaden med Diabeteslunken är ingen aktivitet som Disa satsar på i år, kan kanske vara en zonaktivitet framöver.

Fest och program: Inget nytt då vi inte har program under hösten.

Hjälp: Inget nytt.

PR/Info: Disa har nu en egen e-postadress: kontakt@lions-club-upsala- Disa.se. Adressen går till Ingegerd som kan vidaresända.

Sociala medier: Möte för kommittén framöver.

Stipendie: Pausad.

LQ: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

LFF Lions Forskningsfond mot folksjukdomar har under 2020 betalat ut forskningsbidrag för sjukdomar som drabbar äldre.

Julgåvan: Ingegerd försöker ha kontakt igen med UNT angående annonsering. Skickar ut till klubbar i närområdet gällande Julgåvan med möjlighet att köpa dem som julkort.

5. Nomineringskommitté inför verksamhetsåret 2021/2022. Christina Rudmark, Anna Östman och Elsa Grahn. Förslag presenteras på februarimötet och beslut på marsmötet 2021.
Nomineringar till multipeldistriktet: Birgitta H frågar Vivianne och då kan även Elsa ställa upp. Förslagen skall vara insända till 31 december i år.

6. Lp har ordet: Zonmöte den 19 november, ett digitalt möte. Från Disa deltar Christina Rudmark, Birgitta Hydén, Elsa Grahn och Kerstin Forss. ZO-s frågeformulär ”Utmaningar och möjligheter” har fyllts i och skickas inför zonmötet för gemensam diskussion i gruppen. Vid kontroll visade det sig att alla närvarande Disor fått DG-info per mail. Miljöenkäten handhas av styrelsen. Osäkert hur det blir med lokal hos Park Inn framöver då hotellet eventuellt stänger pga pandemin.

7. Mötet avslutades.

Nästa styrelsemöte den 25 november kl 15.30 på Katedralkafeet.
Nästa månadsmöte den 9 december kl 18.30, Park Inn.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president