Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 11 sept 2019

Protokoll den 11 sept 2019

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 11 september 2019

§ 1 Mötet öppnades av president Ulla Lindén.
Upprop förrättades och innan kvällen gått hade 20 ”Disor” samlats. Majken Brolén kom ända från Göteborg, men Emma Dahlbom är en återkommande gäst hos Disorna.

§ 2 Föregående protokoll från juni 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 18.321 kr. Aktivitetskassan 14.391 kr och på avsättningskontot 20.309 kr.
Inkommet: Från Stadsskogens dag har inkommit 3.258 kr med swish, men med kontanter blev det runt 5.500 kr. Stort tack till de Disor som bidrog med fikabröd och till saker att sälja så att så mycket inkom till Disa redan i augusti!
Klubbkort har betalats in, 6.672 kr. Diverse småinkomster som bössa, samåkning mm har inkommit.
6.153 kr är betalt till internationella kontoret för medlemsavgifter.
I år, när vi blir ett nytt distrikt inom Lions, kommer Disorna att få lära känna en del andra lionsföreningar i Sverige. Varje insamlad tusenlapp ger 1 mil på Sverigekartan. Fram till månadsmötet har Disorna samlat in 10.257 kr vilket bli till ca 10 mil. Då hamnade vi i zon 7 hos Lions Club Sankt Ragnhild i Södertälje. Den klubben startade 1976 och de är 26 medlemmar, 14 män och 12 kvinnor.
Disorna fick även information av Inger WN vad den klubben ägnar sig åt och vår klubb skickade en hälsning till dem genom Elsa, som kommer att träffa medlemmar inom kort. Från 125.000-kronorsnadet, dvs det planerade insamlingsmålet, klipptes 10.000 kr bort.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén. Stadsskogens Dag har genomförts med mycket bra resultat, dessutom var det roligt att delta meddelade de Disor som sålde kaffe och hemgjorda produkter! Inger WN och Birgitta H deltar i universitetets Engagemangsmässa inom kort. Planering pågår inom zonen inför Lionsdagen den 8 oktober. Inger WN kollar angående demonstrations-godkännande från polisen. Listor för deltagande i höstens aktiviteter cirkulerade.

Julgåvekommittén. Närvarande Disor kunde ta med julkort för försäljning. Birgitta H skickar ut elektroniskt julkort för den som vill marknadsföra per e-post, säljtext mm. Sammanlagt under åren har Julgåvan inbringat 402.000 kr!

Hjälpkommittén. En ansökan inkommen och har avslagits.

Stipendiekommittén: I mitten av oktober skall Disor träffa Ebba Johansson för att göra ansökan till kommande sommars internationella ungdomsläger, inriktning diabetes. Stipendiet till en ung forskare inom diabetesområdet beslutades gå till Hanna Liljebäck som forskar inom typ 1-diabetes. Birgitta H tar kontakt.

Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: Kommer att uppdatera hemsidan så att siffror mm är aktuella. Medlemshandboken i papper kommer att återuppstå.

Medlemskommittén: Nu består medlemskommittén av Birgitta H, Birgitta E och Märit. Det kommer inbjudan till TT-lunch i oktober eller november. De Disor som valts in under senaste verksamhetsåret kommer att inbjudas tillsammans med sin fadder till ett informellt informationsmöte inom kort, hemma hos Inger WN i Gamla Uppsala.

Fest-och programkommittén. I oktober kommer Alnäs, dvs Rasmus Ornstein från KFUM och berättar hur Julgåvepengarna har använts.
Evelina Vågesjö besöker Disa och berättar om sitt arbete idag.
I november hoppas vi att Christer Nordström kan komma på besök och beslut om att han då får 2.000 kr att lämna till valfri välgörenhetsmottagare.

Låna en Uppsalabo: Inger WN informerade om eventet den 5 september och om intervjun i Upplands radio den 11 september.

Sociala medier: Lördag den 19 oktober, på förmiddagen, kommer Viktor Sundman att genomföra en workshop för Disorna i Borgerskapets hus. Inbjudan kommer.

§ 5 A. Verksamhetsplanen kompletterades med några förtydliganden och antogs därefter. Kalendariet upplästes och antogs.

B Revisorerna Gunilla Svennbeck och Kristina Axell har reviderat och godkänt verksamhetsåret 2018/2019. Kristina A läste upp revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.

§ 6 Lp informerar: Vivianne, Ulla och Elsa deltar i mötet i Knivsta den 14 september då sista distriktsmötet för 101 U genomförs. Därefter blir vi distrikt 101 O.

§ 7 Övriga frågor samt information. 98 Klubbkort sålda!
Birgitta H hade nyligen deltagit i Barndiabetesfondens styrelsemöte och informerade om de förändringar och moderniseringar som genomförs.

§ 8 Vivianne berättade kort om den minnesskrift som sammanställts efter 44 år som distrikt 101 U. Alla Lions inom distriktet kommer att få ett exemplar framöver.
Ingegerd avslutade kvällen med en underhållande text om en ko, som kan vara och användas till mycket mer än vi någonsin kunnat ana!!

Nästa styrelsemöte den 25 september i Skogstibble hos Ulla.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Ulla Lindén
president