Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 15 januari 2020

Protokoll den 15 januari 2020

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 15 januari 2020.

Kvällen inleddes med att Gerd Falk-Schalk från föreningen Stöttepelaren visade ett informativt power point-material som började med Afghanistan, Islamiska republiken Afghanistan och avslutades med hur livet ser ut i dag för många av de ensamkommande barn och ungdomar därifrån som nu finns i Sverige och Uppsala.

§ 1 Mötet öppnades av president Ulla Lindén. Upprop förrättades och 14 Disor samt en gäst, Ellinor Bergman , närvarade vid mötet.

§ 2 Föregående protokoll från december 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 18.800 kr. Aktivitetskassan 107.385 kr och på avsättningskontot 20.309 kr.
Inkommet: Julgåvan 10.190 kr, Klubbhäften 540 kr, bössor 275 kr, katastrof/hjälpinsamling 2.582 kr. Summa knappt 14.000 kr.
Beslut om att lämna 2.000 kr till Föreningen Stöttepelaren.
Utbetalt: Inga utbetalningar har kunnat göras eftersom Nordea har stängt av möjligheten för att göra utbetalningar från Disas konto. Innan månads- mötet hölls ett styrelsemöte för att skriva protokoll, där teckningsrätten för kontot kommer att gälla för Gunilla Lindström och Kerstin Forss. Protokollet är skrivet, justerat och vidimerat och skickas in till Nordea som då lovat öppna betalningsmöjligheten igen, om protokollet blir godkänt.
Månadens resa: Varje insamlad tusenlapp ger 1 mil på Sverigekartan. Från och med föregående månadsmöte har Disorna samlat in knappt 14.000 kr vilket blir till ca 14 mil. Denna månad går resan från Sollefteå till Nordmaling, en resa på ca 2 timmar. LC Nordmaling har ingen hemsida men Rolf Eriksson kunde lämna följande uppgifter per telefon till Inger WN: Klubben bildades 1965 och har ca 20 manliga medlemmar och för något år sedan valdes 4 kvinnliga medlemmar in i klubben där, den äldsta är född 1936 och den yngsta 1952. De ordnar olika sommaraktiviteter bl.a loppis på hemvändardagen och har även ett lotteri där lotterna kostar 50 kr och vinsten är ett Attefallshus, en aktivitet som ger ca 25.000 kr i vinst. Per år samlar klubben in ca 50.000 kr där ca 35.000 kr lämnas till cancerforskningsfonden i Umeå. De delar även ut olika stipendier. Från 125.000-kronorsbandet, dvs det planerade insamlingsmålet, klipptes 14 cm bort.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén. Disa har fått förfrågan om att delta i bandyfinalen 2020 med ansiktsmålning i de tävlande lagens färger. 2020 är det bandyfinal den 21 mars, damfinal kl 9.30 och herrfinal 15.15. Inger WN kollar hur många ingångar som är öppna vid dam-resp. herrfinal för planering av antal målningsteam. Inger WN kommer att uppdatera Disas årshjul.( Bifogas detta protokoll). Disorna diskuterar och fördelar ansvar för vårens aktiviteter på månadsmötet i februari. Disa åtar sig värdskapet vid zonmötet i maj.

Julgåvekommittén. Sammanställning görs av antal försålda kort inför planering av kommande år. Listan med sponsorer uppdateras.

Hjälpkommittén. Inget nytt.

Stipendiekommittén: Ansökan till diabetesläger i Nederländerna inskickad för Ebba Johansson.

>Lions Quest: Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: Uppdaterad hemsida.

Medlemskommittén: Inget nytt.

Fest-och programkommittén. I februari planerar Disorna hur ansvar för aktiviteter kan fördelas i klubben och troligen kan Julgåvan lämnas över till Kvinnojouren. I mars delas diabetesstipendiet ut till Hanna Liljebäck, april ännu fritt och i maj kommer Christer Nordström.

Låna en Uppsalabo: Just nu skrivs 2019 års verksamhetsberättelse och 57 nya ”Uppsalabor för utlåning ” har tillkommit. Broschyr planeras för verksamheter som träffar många presumtiva låntagare. Vivianne förhör sig om möjligheten att visa upp verksamheten vid riksmötet i Falun.

Sociala medier: Inget nytt.

§ 5 Lp informerar: Elsa och Vivianne rapporterade från distriktsrådsmötet nu i januari. Protokoll kommer att finnas på distriktets hemsida.
Riksmöte 2022 i Uppsala.

Zonmöte den 30 januari, kallelse utskickad, alla är välkomna.

LC Uppsala inbjuder till föredragskväll i Borgerskapets hus, Lena Kåreland berättar om ALMA –priset. Onsdag 29/1 kl 19.30.

§ 6 Kvällen avslutades med att vår TT Gunilla Svennbeck lärde oss Disor mer om granen som invandrare i vårt land, granen förr och nu, julrosornas olika egenskaper och svenskarnas, liksom turkars och nederländares, förtjusning i tulpaner just på tulpanens dag!

Nästa styrelsemöte den 29 jan kl 16.
Nästa månadsmöte blir den 12 februari.

Vid protokollet
Kerstin Forss

Justeras
Ulla Lindén