Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 6 april 2022

Protokoll den 6 april 2022

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 6 april 2022

Kvällen inleddes med att Amanda Birging från Uppsala Kvinnojour berättade hur de 47.000 kr som de erhållit genom Julgåvan 2019 använts. De tillföll deras Kvinno/barnfond 2020, en fond som ger lite guldkant till de som bor i skyddat boende eller är stödperson. Pengarna används då bl.a till aktiviteter för barn, familjeutflykt till Junibacken eller Gröna Lund, bad på Fyrishov. För mammor kan det vara utflykt, viss möblering i lägenhet, genom att uppmuntra fritidsaktivitet t.ex bidrag till instrument.

1. Upprop förrättades med 12 Disor närvarade.
Därefter packades kassar med mat, hygienprodukter, raggsockor mm som genom PostNords försorg kommer att komma till Ukrainas gräns. Därefter tar Ukrainas postbefordran vid och fraktar lådorna till behövande inne i landet. Inger WN och Kerstin L ser till att kartonger lämnas in till PostNord för vidare transport.

2. Föregående protokoll från 9 mars 2022 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan 6.066 kr, aktivitetskassan 44.977 kr , 24.093 kr på avsättningskontot.
Inkommet under månaden: Casa Minunata 269 kr, Lions fond för folksjukdomar, LFF 450 kr, Katastrofhjälp 500 kr, Klubbkort 3.402 kr och i bössor 2.733 kr.
Utbetalat: Barndiabetesfonden 8.164 kr, Klubbkort 7.700 kr.
På Disas tumstock är det nu markering vid 139.078 kr!

4. Av de ca 40.000 kr som finns i aktivitetskassan beslutar Disorna att skicka 14.000 kr till LCIF med destination Ukraina och 14.000 kr till distriktets insamling för Ukraina. Det innebär att varje Disa kan anse sig bidra med ca 1000 kr till Ukraina!

5. Kommittéer:

Medlem: Planering för den 12 maj pågår. 28 april är sista anmälningsdatum. Disor tar med kaffetermos eller tevatten samt någon kaka beroende på hur många det blir. Meddela Märit marit.landberg@gmail.com vad du bidrar med. Tänk till om vad som är nytt till Disa-bordet. Efter 12 maj ansvarar den som bjudit in att ha kontakt för ev. besök hos Disa.
TT-promenad genomfördes den 31 mars bl.a till Hammarby kyrkgård, 6 deltagare.
Tre Disor uppvaktade Anita Lindgren en fredagseftermiddag, med blommor, fikabröd och diplom. Pandemin satte stopp för uppvaktning då det var aktuellt, men bättre sent som i det här fallet.

Aktivitet. Seniorfestival 31 augusti i Uppsala kan vara en lämplig aktivitet, Inger WN jobbar vidare och tillsammans med Kerstin L kommer de att ha möte med Kenny på kommunen.
Anmälan till Stadsskogens dag den 28 augusti kl 11-15 har skickats in av Kerstin F.

Fest och program: I maj kommer Christer Nordström som önskar att 2.000 kr lämnas till Frälsningsarmén, i juni avslutas året med middag i Borgerskapets hus.

PR/Inf. Uppdatering av hemsidan.

Hjälp. Inget nytt

Sociala medier. Inget nytt.

Stipendier. 2023 kommer ett ungdomsläger för ungdomar med diabetes att planeras på Island, vilket troligen kan bli aktuellt för Disas ungdomsstipendiat.

LQ. Inget nytt.

LCIF. Inget nytt men en ständig önskan om bidrag.

LCFM. Inget nytt.

LFF. Inget nytt

Miljö Miljöenkät ifylld och inskickad av Birgitta H

IT Inget nytt.

Julgåvan: Beslut tagit sedan tidigare att Disorna fortsätter med Julgåvan 2022. Inger WN har kontaktat Eeva Bromark som åtar sig att göra ett original även till årets kort. Däremot behöver mottagare bestämmas och vissa förslag lämnades under mötet: Balans, Glöm aldrig Pela och Fadime, Suicid C, Attension, Tallkrogen, Makalösa föräldrar, Lions egen Cancerfond. Tidigare mottagare kan också vara aktuella, de finns inskrivna på vår hemsida. Fler förslag kan lämnas inför nästa månadsmöte, helst även med kort redogörelse om mottagarens verksamhet .Tänk också på att det skall vara lokal mottagare som alla Disor känner sig bekväma med vid försäljning och som det går bra att marknadsföra.

6. Distriktsmötet den 23 april. Få anmälda men ev kan fler komma att anmäla sig. Så här tyckte Disorna om de motioner och förslag som tas upp på distriktsmötet: Knivstas förslag om ändring av ord i stadgarna ?? avslag, återuppta basketturnering ?? avslag, rekommendation om bidrag till Burn camp OK.

7. Mötesplats för Disorna arbetsåret 2022/2023. Alla nöjda. Christina R kontaktar hotellet och hör sig för vad som kommer att gälla angående möjlighet att fortsätta, om kl 18 kan fortsätta som start för maten, kostnad mm. Alternativ om det blir stora ändringar är Borgerskapet hus.

8. Lp har ordet. Zonmöte genomfört med flera Disor närvarande. Kort genomgång av inne- hållet. Utbildningsdag den 2 april i Södertälje genomförd med ett 40-tal deltagare. Margareta Parkstad kvarstår som 1:e ZO med Staffan Falk som vice ZO. Distriktsnytt utskickat. Världsmiljödag den 5 juni. Förslag på upptaktsdatum för Disorna i höst är den 24 augusti på Borgerskapets hus. 14 september är datum för höstens första månadsmöte.

9. ?vrigt . Kerstin L påtalar att namnskyltar behöver uppdateras i och med att vi är nytt distrikt, Ingegerd åtgärdar.

Mötet avslutades med önskan om en glad påsk!

Nästa styrelsemöte 27 april
Nästa månadsmöte 11 maj

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Christina Rudmark
president
Justeras