Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 8 juni 2022

Protokoll den 8 juni 2022

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 8 juni 2022

Kvällen inleddes med samling i Ekrummet i Borgerskapets hus, där Gunilla S ordnat med dryck och lite tilltugg. 11 hattprydda Disor + en Disa som nu kan delta efter coronapandemin, infann sig till en stunds småprat.
Vi fick också besök av Maria Therese Renemar och Livia Svedberg från Uppsala Handikappidrott som tilldelats 10.000 kr från Konungens jubiléumsfond för arbete bland barn och ungdom. De redogjorde kort för vad pengarna kommer att användas till och de bjöd även in Disorna till prova på-aktiviteter en lämplig dag i höst.
Vi åt middag i matsalen och den avslutades med somrig jordgubbstårta, därefter månadsmöte i Ekrummet.
Mötet inleddes med utdelning av chevron.

1. Upprop förrättades med 12 Disor närvarade.

2. Föregående protokoll från 11 maj 2022 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan 9.690 kr, aktivitetskassan 19.252 kr , på avsättningskontot 22.093 kr samt 1.000 kr på observationskontot.
Inkommet under månaden: Disakvällen den 12 maj inbringade 525 kr för kort, LCFM 500 kr, bössa 402 kr och 6 juni i Stadsträdgården 3.467 kr. 1.500 kr har kommit tillbaka för avgifter för tre Disor den 23 april, en avgift distriktet stod för i och med att Disa var arrangerande klubb.
Utbetalat: 812 kr till STIM, 2.000 kr till Frälsningsarmén för Christer Nordströms besök.
Inger WN synliggjorde tillsammans med Disorna på ett mycket påtagligt sätt under vilka månader det kom in mycket respektive lite pengar under året Där det kom mycket pengar kunde Disorna stå långt från varandra längs tumstocken, men där det inkommit lite pengar under slutet av arbetsåret blev det trångt mellan Disorna. Sveriges Lions har lämna drygt 6 miljoner till Ukraina. Om alla Disas insamlade medel gått till Ukraina skulle det blivit. 2,3% av den summan.
Disas insamlade medel under arbetsåret stannade på ca 147 000 kr.
Fördelning av resterande pengar som samlats in: Beslut 2.000 kr till LFF (Lions fond för folksjukdomar) och 10.000 kr till Bring Quality to Life, tältprojektet. Tre/fyratusen kronor förs över till nästa arbetsår för att ha som buffert i början av året.

4. Kommittéer:

Inledningsvis kvarstår kommittéerna 2022/2023 men presidenten har möjlighet att ändra såväl inriktning som deltagare, efter samråd. Kommittéerna kommer att kunna ses en stund vid upptaktsmötet 24 augusti och då göra en första planering för det kommande arbetsåret.

Medlem: Utdelning av chevron till Birgitta A. Andersson för 10 år inom Lions. Tack till alla för 12 maj och påminnelse att inbjudare följer upp med inbjudan till månadsmöte under hösten.

Aktivitet. Kort rapport från 6 juni i Stadsträdgården som blev en lyckosam aktivitet då många ville få flagga målad eller köpa lotter vid godishjulet.
Seniorfestival 31 augusti i Uppsala där det finns plats för många Disor i 2-3-timmarspass mellan 09.00-16.00.
Stadsskogen dag den 28 augusti kl 11-15.

Fest och program. Förslag som kom under mötet: Isabel Petrini om sin bok ”När livet svänger”, (att vara förälder till barn med diabetes), årets diabetesstipendiat, Marianne Jansson om Lions Quest, presentation av Fyrisgårdens verksamhet.

PR/Inf. Bi lder tagna bl.a till vår hemsida.

Hjälp. Idag är det en Disa i kommittéen, behöver ytterligare en.

Sociala medier. Sara har rapporterat i MyLion gällande 6 juni.

Stipendier. Genom Peter Bergsten kom förslag på två namn, båda lämpliga kandidater för Disas forskningsstipendium på 10 000 kr. Beslut om att välja doktorand Maja Engsner som arbetar i det nationella projektet ”Prevention Barnfetma” med fokus på hur samhället kan ställas om från ett reaktivt sätt till ett mera preventivt så att barnen kan hålla sig friska så länge som möjligt. Regionerna har blivit intresserade av att lägga fokus på det friska för att framöver klara sitt uppdrag som vårdgivare.
Den lokala Barndiabetesföreningen vill samarbeta kring resestipendiaten 2023. Informationsblad till ungdomar gällande läger samt blad till föreningen har samman- ställts och kommer att skickas ut efter några kompletteringar gällande lägret på Island. Styrelsen i Barndiabetesföreningen lämnar förslag på lämpliga kandidater, Disa utser den som får åka.

LQ. Verkar ha återuppstått och materialet skall förnyas. Fortsatt rekommenderat bidrag

LCIF. Inget nytt.

LFF. Inget nytt.

LCFM. Inget nytt.

Miljö. Nationellt miljöpris för 2022 utdelat.

IT . Inget nytt.

Julgåvan: Efter val där majoriteten angett Fyrisgården beslutades att välja Fyrisgården som mottagare av Julgåvan 2022. Kristina och Christina tar kontakt och ger därefter förslag på mer precist vad pengarna skall gå till.

5. Riksmötet i Falun 27-28 maj Kort rapport från Disor som deltog i ett väl genomfört riksmöte med många hattprydda delegater. Alla beslut gick inte enligt Disas önskemål, bl. annat höjdes den nationella medlemsavgiften med 100 kr till 440 kr per medlem.
Även den internationella avgiften kommer att höjas etappvis under tre år.
Beslutade medel och rekommenderade medel är det som orden säger. Stadgeändring så att Lions även kan bidra med insamlade medel till lokala gemensamma projekt i organisationer som har 90-konto.

6. Lp har ordet. Ny Distriktsguvenör i 101O är Göran Hammarlund.
Medlemskap i Lions har diskuterats och man kan stötta genom att vara medlem utan att delta aktivt.
Nationella miljöpristagare utsedda.
Samtal har genomförts med personal på Clarion Collection Hotel Uppsala och följande gäller under hösten: Maten serveras kl 17.30 och kostar 175 kr. Bord reserverade för Disorna. I konferensrummet bestämmer Disorna själva möblering och behöver inte återställa då vi lämnar lokalen. Utvärdering efter höstterminen.

7. Övrigt. Birgitta H kommer att skicka ut sommarläsning från Barndiabetesfonden till alla Disor utifall det blir regniga dagar. Lions som begrepp – ett material Disorna kommer att ta del av under hösten.

8. Mötet avslutades med att pågående president Christina Rudmark avtackade vår nuvarande president Birgitta Hydén med blommor. Christina fick då ta emot presidentnålen samt liten kasse med bl.a bjällran, klubban, visitkort mm som en start inför arbetsårets början 1 juli.
Gunilla S avtackades med Disakort för att hon ser till att vi kan träffas och ha möten ibland på Borgerskapets hus.
Sist avslutade Christina R med att läsa Lärodikt av Caj Kajenn Lundgren varefter alla Disor önskade varandra Glad sommar!
Var glad, min själ, åt vad du har: nu har du hundra sommardar och detta är den första. När solens lopp sin ände tar då har du nittionio kvar, och någon blir den största. Giv noga akt på var du står i morgon är med ens i går, det går så fort att vandra. Lägg märke till att vad du får är hundra sommardar per år. I morgon är den andra.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president