Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 8 maj 2019

Protokoll den 8 maj 2019

LC Upsala Disa Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 8 maj 2019.

Kvällen började med att Amanda Birging från den ideella föreningen Uppsala Kvinnojour berättade om föreningens verksamhet, som är inriktad på stöd och skydd. Ekonomiskt bidrar Uppsala kommun och staten genom Socialstyrelsen. Just nu har man 5 anställda, 2 stödjare, 1 jurist, 1 kommunikatör och 1 administratör samt ca 25 volontärer. Föreningen har två lägenheter i Uppsala för akut boende. Ca 200-250 kvinnor är inskrivna i verksamheten, med ca 200 nya per år. Verksamheten är organiserad i olika aktivitetsgrupper, t.ex mot utåtriktade arrangemang

§ 1 Mötet öppnades av president Ingegerd Larsson. Därefter fick Birgitta Ericsson motta en chevron för sina 10 år som Lion. Upprop förrättades. 17 Disor deltog i mötet.

§ 2 Föregående protokoll från april 2019 godkändes och lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: Administrativa kassan: 17.012 kr. Aktivitetskassan 15.940 kr och på avsättningskontot 80.871 kr.
Inkommet: 2.709 kr från Skärtorsdagen, det mesta med Swish. Även några Fler småsummor har inkommit under perioden.
Beslut om att lämna 3.000 kr till föreningen Attention för familjebowling och 6.000 kr till Uppsala handikappidrottsförening för 10 simträningar med ledare/assistenter.
Resterande pengar fördelas vid junimötet då förhoppningsvis kommunens 8.000 kr inkommit.
För den period som redovisades lades 4 nötter i ”överskottsburken” . Insamlingsresultatet hittills är 150.000 kr.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén. Glasögonpackningskvällen genomförd, med god mat och trevlig samvaro. 26 maj från kl 10, ansiktsmålning vid LC Björklinges Barnens dag. 6 juni kl 11-14 i Stadsträdgården på samma sätt som förra året. Listor för deltagande skickades runt.

Julgåvekommittén. UNT ställer upp även i år på samma sätt som tidigare med annonser, försäljning mm.

Hjälpkommittén. Inget nytt.

Stipendiekommittén: Förslag till stipendiat inom diabetesområdet kommer att lämnas, förhoppningsvis på junimötet.

Lions Quest : Inget nytt.

LCIF: Inget nytt.

Informationskommittén: Låna en Uppsalabo har nu korrekt lionslogotyp på de flyers och affischer som Bibliotek Uppsala distribuerar.

Medlemskommittén: Inget nytt.

Fest-och programkommittén: Studiebesök på Uppsala Stadsteater den 13 maj kl 14 med möjlighet att äta lunch tillsammans kl 13. Sommaravslutning med vandring i Vårdsätra den 12 juni.

Låna en Uppsalabo: Inger WN informerar på zonmötet i och med att zonen blivit större.

§ 5 Val av styrelse för verksamhetsåret 2019/2020. President Ulla Lindén, 1:e vice president Birgitta Hydén, 2:de vice president Christina Rudmark, kassör Gunilla Lindström, sekreterare Kerstin Forss, past president Ingegerd Larsson och som medlemskommitté Birgitta Hyden, Birgitta Ericsson och Märit Landberg.

§ 6 Lp informerar: Till Riksmöte i Västerås, där 1 juni är stämmodagen, åker Ingegerd Larsson, Birgitta Hydén och Elsa Grahn som delegater. Handlingar finns utlagda på hemsidan där det går bra att förbereda sig inför olika val, och alla Disor kan framföra åsikter till sina tre delegater innan 1 juni. Ansökan om ändring av klubbnamn till LC Upsala Disa i det internationella distriktet bordlades, och Vivianne letar efter charterbrev för att se första stavningen.
Den 4 maj var det möte i Södertälje där samgåendet mellan distrikt U och A klubbas, och då bildas det nya distrikt O. Elsa deltog i två möten, det ”gamla” distriktet på förmiddagen och det nya distriktet på eftermiddagen.

§ 7 Övriga frågor samt information. Birgitta H har haft kontakt med vår tidigare diabetesstipendiat Leila Skorupa, som hade för avsikt att träffa Disor vid glasögonpackningen, men fick förhinder i sista stund. Leila är troligen på väg tillbaka till Uppsala/Stockholm.

§ 8 TT Gunilla S läste ett stycke av Mark Levengood, om hur en äldre dam ser på sitt liv varefter lp Ingegerd avslutade mötet.

Nästa månadsmöte den 12 juni kl 18.30
Nästa styrelsemöte den 24 maj kl 14 hos Ingegerd. OBS tiden

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras

Ingegerd Larsson

president