Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 9 februari 2022

Protokoll den 9 februari 2022

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 9 februari 2022

Kvällen började med att Maria Therese Renemar och Lidia Svedberg från Uppsala handikapp-idrott fick motta Julgåvan 2021, som kom att sluta på summan 40.000 kr. Under pandemin har många verksamheter ställts in och nu blir det dags för omstart. Först gäller det för barnverksamhet gällande bowling, där alla banor hyrs för en riktig nystart inom kort. Terränglopp bakom Eriksbergsskolan står snart också på tur samt resor till fotbollscuper. Två specialrullstolar har inköpts och har och kommer att användas på den återupptagna rullstolsdansen. Alla Disor är välkomna på besök för att se hur positiva och glada deltagarna blir av att få delta i aktiviteter. Disorna blir också glada av att bara höra Maria Therese och Lidia berätta!

1. Upprop förrättades med 13 Disor närvarade, åtta på plats i lokalen och fem via Teams.

2. Föregående protokoll från 12 januari 2022 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport. Administrativa kassan 5.829 kr, aktivitetskassan 84.595 kr (varav 40.000 kr är Julgåvan), 25.593 kr på avsättningskontot.
Inkommet under månaden: LCFM 1.000 kr, Julgåvan 1.920 kr, katastrofhjälp 300 kr
Utbetalat: 11.964 kr för medlemsavgifter, nationellt och internationellt.
Tumstocken som Inger WN visade har i år temat Internationell solidaritet. Den gångna månaden har inbringat 3.220 kr vilket ger totalsumman 106.478 kr sedan 1 juli 2021. För 3.220 kr skulle Disorna kunna bidra till nya brunnar för vatten i projektet Water Means Life. Tumstocken är lång, men markeringarna närmar sig målet 120.000 kr.

4. Kommittéer:

Medlem: Fem Disor genomförde en TT-promenad i Resecentrums omgivningar den 1 februari.
Under resterande vårtermin kommer Disa att träffas kl 18.00 för gemensam middag och med månadsmöte strax före kl 19.
Medlemskväll bokad till 12 maj, så nu är det dags för alla Disor att fundera över vilka som kan bjudas in. Kvällen är ett sätt att informera om Lions och marknadsföra Disas olika aktiviteter, samt förhoppningsvis få fler intresserade att framöver bli medlemmar. Birgitta H skickar ut mötesplanering från Medlemskvällen 2018. Medlemskommittén kommer därefter att jobba vidare, tillsammans med fler Disor, för att göra program, fördela arbetsuppgifter mm. I april byts dag för månadsmöte från 13 till 6 april.

Aktivitet: LC Upsala Disa sprider ljus och värme i Gränby i form av ett hjärta fredagen den 12 feb kl 17 till ca 19 vid Alla hjärtans helg. Deltagande Disor samlas 16.30 vid västra entrén. 500 batteridrivna ljus är klara att användas, montering gjordes den 7 februari vid arbetsmöte hos Ingegerd. Inkomna bidrag för ljus går till Barndiabetesfonden. Barndiabetesfondens lokalavdelning ställer upp roll up vilket även Disa gör. Utskick om fredagen görs till alla Disor av Inger WN.
Klubbkorten är på gång och beslut togs om att insamlingsmålet är internationell katastrofhjälp (LCIF).
Ingen ansiktsmålning vid bandyfinalen 2022, möjligen igen 2023.

Distriktsmötet 23 april: Christina R och Birgitta H kommer att den 10 feb ha samtal efter zonmötet med DG Mats Gernandt och ZO Margareta Parkstam för att få mer de- taljer inför Disas planering. Många Disor kommer att behöva delta vissa timmar under dagen.
Påskaktiviteten i Gränby utgår.

Julgåvan: Inom kort kommer utskick från Birgitta H gällande antal kvarvarande Julgåvor, att rätt företag skrivs på Disas hemsida mm. I mars beslut om Julgåvan ska fortsätta 2022. Om ja så utses Julgåvegrupp och i april bestäms mottagare av Julgåvan 2022.

Fest och program: I mars får Disa besök av Iris Ciba, i april kommer Kvinnojouren och redovisar vad de använt sina Julgåvepengar till, i maj kommer Christer Nordström som önskar att 2.000 kr lämnas till Frälsningsarmén, i juni avslutas året med middag i Borgerskapets hus.

Hjälp. Inget nytt.

PR/Info. Hemsidan uppdateras i fråga om Julgåvan och ljusmanifestationen i Gränby. Foton och text skickas till tidningar.

Sociala medier. Sara uppdaterar MyLion-sidan med klubbkort, julgåvan och ljusmanifestation.

Stipendier. Kommittén planerar att ha ett möte under februari bl.a för att sammanställa informationsmaterial inför kommande ungdomsläger.

LQ. Inget nytt.

LCFM. Rapport skickad till alla Disor med fungerande e-postadress

LCIF. Inget nytt men en ständig önskan om bidrag till Kampanj 100.

LFF. Inget nytt.

Miljö. Inget nytt.

IT. Inget nytt.

5. Nomineringskommittén: Disorna beslutar att nio personer skall ingå i styrelsen. Styrelsen för arbetsåret 2022/2023 beslutas bli den som Nomineringskommittén föreslagit. Se bilaga. Val till distriktet skall göras senast den sista mars. Nomineringskommittén kommer att påbörja arbetet med förslag till de olika posterna. De Disor som vill nomineras för en post på distrikts- nivå kontaktar kommittén.

6. Lp har ordet. Till zonmötet den 10 februari via Zoom är Birgitta H och Christina R anmälda.
Ansökan till Konungens jubileumsfond har godkänts av Lions, så alla hoppas att det blir ut- delningen inför konungens födelsedag den 30 april. Ansökan gäller bangolf för UHI, så att de kan boka inomhusbanor och bygga upp ny verksamhet.
Disas mångåriga medlem Birgitta Ingvarsson har gått bort och Disa har valt att hedra hennes minne med 500 kr till Fonden för folksjukdomar. Birgitta Ingvarsson har under åren innehaft många olika poster i Disa ända tills hon valde att som pensionär flytta åter till uppväxtstaden Jönköping.
Ingrid Martinengo har skriftligen begärt utträde ur Disa efter många års medlemskap, vilket kommer att ske då arbetsåret avslutas.
Förfrågan om transfer från LC Sävja till LC Upsala Disa har kommit från Berith Blom Bülow och Amelie Hjelmstedt i och med att LC Sävja avslutas 30 juni 2022.

7. Övrigt. De 6.000 kr som kommit till Casa Minunata från sponsor kommer att betalas in inom kort.
Även mars månadsmöte blir möjligt att ha som hybridmöte, förhoppningsvis kan alla då både ses och höras. Därefter tas nytt beslut om fortsättning eller enbart fysiska månadsmöten.

8. Mötet avslutades med att Gunilla S läste roande rader ur boken Tidningsankor.

Nästa styrelsemöte 23 februari
Nästa månadsmöte 9 mars

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president