Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 9 mars 2022

Protokoll den 9 mars 2022

Protokoll fört vid månadsmötet onsdagen den 9 mars 2022

Kvällen inleddes med att vår tidigare diabetesstipendiat Iris Ciba berättade om vad som hänt henne och hennes forskning sedan hon mottog stipendiet och fick kontakt med Lions diabetesprojekt på Sri Lanka. Ett intressant och mycket allmänbildande föredrag om såväl överviktiga som undernärda barn. Vi fick också veta hur dagsläget är i Sverige där diabetes typ2 finns hos några barn från 10 år, men hos många som är tonåringar.
Därefter delade vår president ut chevroner att hänga på Lionsmärket, till Gunilla Svennbeck för 30 år i Disa, Anita Lindgren för 20 år, Inger WN för 15 år, Elsa Grahn för 10 år och, Birgitta A.Andersson för 10 år.

1. Upprop förrättades med 13 Disor närvarade, tolv på plats i lokalen och en via Teams.

2. Föregående protokoll från 9 februari 2022 godkändes och lades till handlingarna.

3.Ekonomisk rapport. Administrativa kassan 7.662 kr, aktivitetskassan 51.863 kr , 26.093 kr på avsättningskontot.
Inkommet under månaden: Katastrof Ukraina 7.600 kr, Barndiabetesfonden 1.962 kr från Alla hjärtans helg, Klubbkort 15.604 kr, övriga bidrag 100 kr.
Utbetalat: 315 kr för handböcker, Casa Minunata 6.600 kr, LCIF Katastrof 9.100 LCFM 1.200 kr, Julgåvan 40.000 kr, LFF 500 kr.
Violeta har valt att hennes ”födelsedagsdonation” om 2.000 kr går till Barndiabetesfonden. Detsamma gäller 1.000 kr för Iris Cibas föredrag.
Till aprilmötet gör Gunilla förslag på vad som kan utbetalas till Ukraina och LCIF.
Tumstocken som Inger WN visade har i år temat Internationell solidaritet. Den gångna månaden har inbringat 25.246 kr vilket ger totalsumman 131.704 kr sedan 1 juli 2021. För den insamlade summan skulle Ukrainaryggsäck med innehåll som hygienprodukter, medicin, barnmat mm kunna sammanställas. 36 säckar kunna göras om de kostar 700 kr styck. Kan vara ett incitament till nya aktiviteter för att snabbt få in mer pengar till Disa! Tumstocken är lång, men markeringarna har passerat målet 125.000 kr!

4. Kommittéer :

Medlem: Inför den 12 maj utökas planeringsgruppen med Gunilla S och Inger A. TT-promenad planeras till 31 mars kl 13.30 med start vid busshållplats Hammarby kyrkogård/Hammarby kyrkogårds parkering. E-postinformation och anmälan under vecka 12. Birgitta H kommer att ta reda på vilka olika medlemsformer inom Lions som kan vara aktuella för Disor.

Aktivitet. Seniorfestival 31 augusti i Uppsala kan vara en lämplig zonaktivitet. Påskaktiviteten i Gränby utgår. Ny kontaktperson för Gränbystadens galleria.
Fråga från Barndiabetesfondens lokalförening om Disa kan bidra ekonomiskt så att den nya boken ”När livet svänger” kan delas ut till familjer som drabbas av typ1 diabetes.
Julgåvan: Birgitta H gör en sammanställning av sålda och osålda kort. Disa tar beslut om att ha Julgåvan även 2022, mottagare bestäms under våren. Till arbetsgrupp utses Inger WN, Kerstin L, Elsa och Birgitta H.

Fest och program: I april kommer Kvinnojouren och redovisar vad de använt sina Julgåvepengar till, i maj kommer Christer Nordström som önskar att 2.000 kr lämnas till Frälsningsarmén, i juni avslutas året med middag i Borgerskapets hus.

PR/Info. Bild och kort text i Uppsalatidningen om utdelning av Julgåvan till UHI. Hjälp. Förfrågan om bidrag till skolvistelse i USA genom Lions allmänna hemsida. Disa bidrar inte till enskilda personer, Gunilla L svarar.

Sociala medier. Sara uppdaterar allteftersom. Genomgång i höst hur inlägg görs på My Lion. Stipendier. Fortsätter att sammanställa information inför kommande ungdomsläger, särskilt inom diabetes. Kontakt tas med Barndiabetesfondens lokalavdelning vid DM den 23 april. Forskningsstipendium till ung forskare inom diabetes blir aktuellt senare i vår.

LQ. Inget nytt.

LCFM. Denna månad är Disa en klubb som bidragit enligt sammanställningen från fonden.

LCIF. Inget nytt men en ständig önskan om bidrag.

LFF. Inget nytt.

Miljö. Inget nytt.

IT. Inget nytt.

5. Som Disas delegater vid distriktsmötet den 23 april utses Elsa Grahn, Christina Rudmark och Birgitta Hydén. Alla Disor är välkomna att delta i mötet efter anmälan.

6. Distriktsmötet den 23 april. Kort genomgång, besök har genomförts på hotellet där mötet genomförs, lista finns för arbetsuppgifter samt vilka Disor som ansvarar för vad.

7. Nomineringar till distriktet är klara och Birgitta H skickar in. Tack till nominerings- kommitten för allt arbete under vårterminen. Kristina A som sammankallande framför att Lions är en demokratisk organisation där medlemmarna har möjlighet att nominera personer till alla poster.

8. Lp har ordet. Protokoll från zonmötet den 10 februari sänds ut. Kort genomgång av innehållet.
Utbildningsdag den 2 april i Södertälje, alla är välkomna att delta. En bil per klubb subventio- neras med 15 kr milen. Birgitta H och Kerstin F besvarar Lions miljöenkät.

9. Övrigt. Tack-kort har kommit från Birgitta Ingvarssons anhöriga, eftersom Disa lämnade bidrag till LFF. Disa fortsätter att vara med i Folkrörelsearkivet trots kostnaden. Inga fler hybridmöten under våren.

Mötet avslutades med att Gunilla S läste tänkvärda rader ur Ingrid Sjöstrands bok för barn.

Nästa styrelsemöte 30 mars
Nästa månadsmöte 6 april

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras Birgitta Hydén
president