Hem · För medlemmar · Styrelse & kommittéer mm · Disa handbok

Disa handbok

Beskriver LC Upsala Disas verksamhet

Kommittéer

Alla Disor tillhör minst en kommitté för att på ett aktivt sätt kunna påverka och medverka till att Lions syften och uppgifter fullföljs.

Presidenten föreslår sammansättningen på kommittéerna. Samtliga kommittéer samlas i slutet av augusti för planering av den kommande verksamheten.

Aktivitetskommittén

Samtliga klubbmedlemmar har ansvar för att komma med förslag till aktiviteter för att samla pengar till klubbens insamlingsmål. Brainstorming på ett månadsmöte kan ge uppslag till nya aktiviteter.

 • På månadsmötena och per mail presenteras anmälninglistor inför kommande aktiviteter
 • Aktivitetskommittén fördelar arbetsinsatsen enligt anmälningslistorna och meddelar berörda Disor
 • Kommittén ansvarar för att utvärdera och sammanställa synpunkter efter genomförd aktivitet, så att erfarenheter leder till förbättringar där så behövs. Utvärderingen blir underlag för kommande aktiviteter

Fest- och programkommittén

Fest- och programkommittén föreslår lämpliga aktiviteter och program för klubben. Exempel på aktiviteter är att bjuda in gäster, besöka intressanta platser eller företag och arrangera gemensamma utflykter.

Syfte är att:

 • ha trevligt tillsammans
 • stärka gemenskapen i klubben

Informationskommittén

Kommittén ansvarar för:

 • Informationen på hemsidan
 • PR och information om Disa utåt
 • Sponsring från företag

Hjälpkommittén

Kommittén svarar för utredning av förfrågningar om bidrag. Bidragsverksamheten samordnas om möjligt med andra klubbar i zonen. Bidrag kan utgå till ändamål som inte erhåller bidrag från samhället och i normalfallet inte till enskilda personer.

Medlemskommittén

Kommittén har tre medlemmar som väljs på 3 år. Kommittén:

 • Ansvarar för medlemsvård. Alla Disor ska känna ansvar för att hålla kontakt medlemmar som behöver stöd men medlemskommittéen ska känna särskilt ansvar
 • Ska verka för att alla Disor bjuder in gäster, möjliga medlemmar, till våra möten
 • För att hålla kontakt med medlemmarna tar kommittéen emot avanmälningar till möten
 • Ansvarar för intagning och invigning av nya medlemmar
 • Ansvarar för uppvaktningen av Disor som fyller år
 • Ordnar aktiviteter utanför månadsmötena för att "Trivas" t.ex. en lunchträff, teater, bio

Intagning av ny medlem kan ske vid valfritt månadsmöte. Dock har detta ofta skett vid höst- eller våravslutning, för att betona det högtidliga och festliga i att ny medlem invigs.

Ungdomskommittéen

Ungdomskommittéen ska verka för att klubben aktivt arbetar med Lions olika ungdomsfrågor som t.ex. Lions ungdomsläger, studentklubbar och ungdomsutbyte och Leo

Nomineringskommittéen

Nomineringskommittén ansvarar för att förbereda val inom klubben till styrelse och medlemskommitté.

 • Nomineringskommittéen väljs på september månadsmöte
 • Kommittéen har tre medlemmar, vilka väljs på ett år:

1:e vice president ( sammankallande)
två övriga medlemmar som inte ingår i styrelsen

 • Kommittéens förslag presenteras senast på februari månadsmöte
 • Beslut tas på mars månadsmöte

Invigning av ny medlem

Förberedelser:

Faddern håller kontinuerligt kontakt med gästen och frågar om/när hon vill bli medlem
Sekreteraren beställer invigningspaketet

Medlemskommittén:

Gör lite fint i lokalen
Ordnar blomsterkrans eller blomma
Informerar faddern om hennes roll vid invigningen
Köper in cider till alla och tar med glas

Vid invigningen

Presidenten läser Lions etik
Faddern läser Lions syfte
Presidenten läser Lions uppgift, valspråk och motto
Presidenten frågar: vill du verka i Lions anda?
Presidenten fäster Lions nål på den nya medlemmen
Faddern fäster Disas nål och blomsterkrans på den nya medlemmen
Presidenten påminner om fadderns uppgift
Alla Disor hälsar den nya medlemmen välkommen in i Lions Club Upsala Disa
Disa-sagan berättas

Att vara fadder - att ha fadder

Alla Disor uppmanas att bjuda in vänner och arbetskamrater som gäster. Dessa kan senare bli medlemmar i klubben. Att vara fadder i Disa innebär ett särskilt ansvar för den medlem som invigts på fadderns initiativ. Faddern deltar vid invigningen av den nya medlemmen.

Att ha fadder

 • betyder trygghet i att få ställa frågor och bli informerad
 • betyder att vara efterfrågad och uppmärksammad
 • betyder stöd och omsorg vid sjukdom eller andra svårigheter

Stipendiekommittén

Forskningsstipendium:Stipendium på 10.000 kronor delas ut till en ung kvinnlig odisputerad forskare vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset och som aktivt forskar inom något av Lions focus-områden. Stipendiaten får möjlighet att delta i en konferens inom forskningsområdet. Alternativt kan stipendiet användas för egen kompetensutveckling t.ex. att delta i en kurs eller göra en resa för samverkan med forskarkolleger.

Ungdomsstipendium Resestipendium för Lions läger inom Europa: Lions anordnar Ungdomsläger över hela världen för ungdomar i åldern 17-21 år (vissa fall 18-21 år), som är intresserade av att lära sig mer om andra länder och är villiga att dela med sig av sin egen kultur. Deltagarna måste känna till att de kommer att betraktas som ambassadörer för sin familj, Lions och Sverige. De bör ha goda kunskaper i engelska och i något fall även tyska, franska, spanska eller portugisiska.
Syftet är fokus på allas lika värde, att verka för fred - internationellt samförstånd, att stipendiaten får kontakter i andra länder, som kan fortsätta genom t.ex. Facebook, och att stipendiaten får möjlighet att växa och utvecklas.
Utöver de allmänna kraven vill Disa att ungdomen ska lämna referenser via skola eller föreningsliv och att de besöker Disa och berättar om sina upplevelser från lägret.

Annat Stipendium: Stipendium om max 5.000 kr som kan delas ut inom något aktuellt område, till någon person som uträttat ideella insatser som ligger inom Disas och Lions verksamhetsområde. Stipendiaten, gärna kvinna eller ungdom, och verksamheten ska vara uppsalabaserad och det ska finnas garantier för att stipendiepengarna går till ändamålet.

Riklinjer gällande bidrag

Insamlade medel ska fördelas på lokala, nationella, internationella projekt och aktiviteter.

LC Upsala Disa stöder:

 • projekt som har beslutats i Riksmötets verksamhetsplan samt vid distriktsmöten. Hit hör t.ex. Lions fond för katastroghjälp, ungdomsverksamhet, Lions cancerforskningsfond och barndiabetes
 • av klubben beslutade andra viktiga projekt
 • olika föreningar som har till uppgift att vidareutveckla och hjälpa barn och vuxna med någon form av funktionsnedsättning
 • Disa kan ge bidrag till enskild person om ansökan har skrivits av en person som inte är nära anhörig, t.ex. sjukvårdspersonal som i sin vädjan om stöd intygar att det föreligger ett behov eller att behov kan styrkas genom referenser

Ersättning vid deltagande i Riksmöte och Distriktsmöte

Riksmöte
Tre delegater erbjuds att delta i det årliga Riksmötet. Beroende på klubbens ekonomi kan ersättning ges för vissa kostnader. Beslut fattas inför varje Riksmöte.

Distriktsmöte
Tre Disor erbjuds att delta i höstens respektive vårens distriktsmöte.Beroende på klubbens ekonomi kan ersättning ges för vissa kostnader. Beslut fattas inför varje Distriktsmöte.

Extern föredragshållare

Extern föredragshållare får lämna 1.000 kr till valfritt Lionsprojekt, får ett gåvodiplom om gåvan samt en bunt korrespondenskort.

Disas plusgironummer 200659-1

Disas organisationsnummer 817603-1592