Hem · Stipendier · LC Disas forskningsstipendium inom diabetes

LC Disas forskningsstipendium inom diabetes

Hanna Liljebäck tilldelas 2019 års stipendium inom barn diabetesforskning.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/liljeback.jpg

LC Upsala Disa har för sjunde gången delat ut ett forskningsstipendium på 10 000 kronor till en ung odisputerad kvinnlig forskare. Hanna Liljebäck fick stipendiet för sin forskning om cellterapier vid typ 1 diabetes.
Hon har publicerat flera arbeten där hon experimentellt karakteriserar framgångsfaktorer för insulinproducerade cellers överlevnad och funktion efter transplantation.
Hon har också odlat fram och studerat stamceller från moderkakan hos människa, med fokus på deras immunmodulerande kapacitet för att skydda insulinproducerande celler från immunsystemet. Dessa studier kan i förlängningen leda till cellterapier för att förhindra utveckling av typ 1 diabetes, liksom skydda transplantat av insulinproducerande celler från avstötning.
Hanna är verksam vid Uppsala universitet, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi. Stipendiet delades ut av Birgitta Hydén vid klubbens marsmöte.

Lina Juzokaite tilldelas 2018 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/juzokaite.jpg

Lina har kandidatexamen inom Biomedicinsk forskning, Bachelor of Science in Biomedical Sciences, Newcastle University, Storbritannien. Hon går på Läkarprogrammet i Uppsala samtidigt som hon är engagerad i forskningsprojekt under ledning av professor Peter Bergsten vid Institutionen för Medicinsk Cellbiologi.

Linas projekt handlar om förgrenade aminosyror och dess roll i insulinsekretionsmodulering. Tidigare forskning har visat att barn med ökad koncentration av förgrenade aminosyror i blodet har större risk att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Målet är att förstå mekanismer som börjar tidigt i livet och som kan leda till utveckling av typ 2 diabetes.

Under sommaren 2018 har hon haft ett s.k. sommarforskarstipendium (SOFOSKO) vid Uppsala universitet samt Svenska Läkaresällskapets stipendium för unga medicinare för forskarstudier.

Leila Skorupa tilldelas 2016 års forskningsstipendium inom diabetes.

Leila Skorupa tilldelas 2016 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.


Leila Skorupa mottar priset av Birgitta Hydén Disa

Leila har läkarexamen från Salzburg, ?sterrike, och fick svensk läkarlegitimation i början av 2017.

Under sin studietid i Salzburg arbetade hon inom ramen för EU-projektet ??Beta-JUDO? och var under en hel sommar verksam inom projektet vid Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Uppsala universitet. Under vistelsen i Uppsala kom hon att tycka om Sverige och Uppsala så mycket att hon bestämde sig för att återvända hit för att arbeta och forska. Hon är verksam inom projektet ULSCHED, ett projekt där man vill se om det går att redan under graviditeten hitta faktorer som gör att barn blir överviktiga och utvecklar bl.a. diabetes typ 2.Hon arbetar även som läkare.

Liza Grapensparr får 2015 års forskningsstipendium inom diabetes.

Liza Grapensparr tilldelas 2015 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.


Liza Garpensparr mottar priset av Birgitta Hydén Disa

Liza Grapensparr är verksam vid Enheten för Integrativ Fysiologi, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Uppsala universitet.

Liza har en licentiatexamen i medicinsk vetenskap och medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att försöka förhindra den förlust av insulinproducerande celler som sker vid utveckling av barn- och ungdomsdiabetes (typ 1 diabetes), samt finna vägar att nybilda insulinproducerande celler genom celldelning. Detta sker i första hand genom stamcellsbehandling. Målsättningen för forskningen är att framöver kunna erbjuda en botande behandling för typ 1 diabetes.

Jing Cen tilldelas 2014 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.

Jing Cen är verksam vid Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Uppsala universitet, inom EU-projektet ??Beta-JUDO??.

Jing är läkare, utbildad vid Peking Union Medical College i Kina. Hon arbetar både med kliniska och prekliniska frågeställningar som fokuserar kring orsaker till att överviktiga/obesa barn utvecklar typ 2 diabetes. Hon är ansvarig för moment dels då de överviktiga/obesa barnen och ungdomarna testas med så kallat glukostoleranstest dels då de insulinproducerande cellerna studeras speciellt och varför vissa överviktiga/obesa ungdomar utvecklar typ 2 diabetes och andra inte.

Iris Ciba tilldelas 2013 års stipendium på 10 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskningen.

Professor Peter Bergsten, Iris Ciba och Birgitta Hydén Disa

Iris Ciba är verksam vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Pediatrik, vid Uppsala universitet.

Iris har specialistutbildning som barnläkare. Hon är kliniskt och forskningsmässigt aktiv vid enheten för övervikt vid Akademiska Barnsjukhuset. Hon har under flera år varit mycket aktiv inom det arbete som bedrivs vid enheten och hon deltar i arbetet med de överviktiga barnen som får typ 2 diabetes. Som en del i sitt arbete tar hon prover på barnen och utvärderar dessa prover. Inte minst hur levern påverkas negativt hos dessa unga individer har varit hennes fokus. Hon har publicerat en första artikel.

Evelina Vågesjö, doktorand vid Uppsala Universitet, har 2012 av Lions Club Upsala Disa tagit emot ett stipendium på 10 000 kr för sin forskning inom diabetes.

 align=

Forskningsprojektet lyder "Immunological bioengineering of striated muscle tissue; Immunological graft shielding and proangiogenic features". Den enda botande terapin för diabetes är ersättning av den egna insulinproduktionen. Det kan uppnås med transplantation av Langerhanska öar. Det är cellöar som finns i bukspottkörteln och som producerar insulin.

Evelina försöker med hjälp av bioteknik förbättra miljön för dessa cellöar så att man förbättrar deras funktion och överlevnad i mottagaren. Efter transplantation måste patienten få läkemedel resten av livet som förhindrar att den transplanterade vävnaden ska stötas bort. Den typen av läkemedel har allvarliga biverkningar för såväl patienten som öarna. Nytänkande strategier för att minska behovet av dessa läkemedel behövs. Evelina har precis visat att det är möjligt att skapa en lokal fristad i en muskel till vilken öar kan transplanteras. Det kan ske genom att överuttrycka särskilt designade så kallade DNA plasmider, som ges tillsammans med öarna vid transplantationen. Forskningen sker inom nätverket för ?Excellence of Diabetes Research? (EXODIAB). Evelina handleds av Mia Phillipson och Olle Korsgren vid Uppsala Universitet.

Barndiabetes - ett prioriterat område inom Lions Club Upsala Disa

Verksamhet inom barndiabetes har i mer än 20 år legat Lions Club Upsala Disa varmt om hjärtat.

Disa har årligen stöttat diabetesforskning och -verksamhet. Disa har genom Barnsjukhuset försorg överlämnat boken ?Diabetes hos barn och ungdom? till varje nyinsjuknat barn sedan 1994. Disa har också både praktiskt och med pengar stött Barnsjukhusets lägerverksamhet för barn och tonåringar.

Röda Fjädern är en symbol som Lions har använt sig av vid sina större insamlingskampanjer. Den som kom med idén om att en röd liten fjäder skulle säljas till förmån för olika välgörande ändamål som Lions ställde sig bakom var den kände programledaren Lennart Hyland, tillika medlem i Lions. ?rets Röda Fjädern insamling går till Barndiabetesfonden, http://www.lions.se/rodafjadern/PR/Folder.pdf . Lions har varit fondens samarbetspartner sedan 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet, läs mer på www.lions-club-upsala-disa.se